Get Adobe Flash player

 

"ภูผาสูง ทิวทัศน์สวย มากด้วยกาแฟ แลธารลอด”เขาทะลุเป็นหุบเขา สูงเด่นตระหง่าน เขาทะลุรูกลวงที่ยอดเขาเป็นเอกลักษณ์ของ ตำบลก้งมองบริเวณเชิงเขาใต้รูกลวงพบถ้ำธารลอดใหญ่มีน้ำไหลไปตามลำธาร ทะลุไปในมลถ้ำใหญ่พบแต่ความมืดเป็นระยะทางยาว 1,000 เมตร ก็จะพบแสงสว่างของธรรมชาติซึ่งเป็นอีกตำบลหนึ่ง ภายในถ้ำมีโขดหินหาดทราย ค้างคาวฝูงใหญ่ ฯลฯ เป็นความสวยงามที่ธรรมชาติมอบให้อย่างน่าอัศจรรย์ใจยิ่งนักกาแฟเป็นพืชที่คน ทั่วโลกเป็นที่รู้จักกันมานานแล้ว สำหรับชาวตำบลเขาทะลุได้รู้จักกาแฟเมื่อ

    ปี พ.ศ.2511 โดยการที่ชาวตำบลเขาทะลุได้ใช้เส้นทางคมนาคมสู่ตัวอำเภอทางลำแม่น้ำจึงต้อง เดินทางผ่านตำบลนาสักทางในถ้ำที่มีน้ำลอดผ่านทะลุและบนภูเขาที่จะลงเรือสู่ อำเภอสวี ได้ไปเห็นต้นกาแฟที่นายแคล้ว บัวสงค์(ขณะนี้ได้เสียชีวิตแล้ว) นำมาปลุกที่ หมู่ที่ 6 ตำบลนาสัก

    ปี พ.ศ. 2513 ได้มีผู้ที่เดินทางจากจังหวัด สุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช มาอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลเขาทะลุ (ปัจจุบันเป็นตำบลเขาค่าย) มีนายเหริญ แก้วประสงค์ นำกาแฟมาจากบ้านนางกำ ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานี มาปลูก เป็นร้อยต้นและยังนำมาขายให้กับเพื่อนบ้านที่สนใจจะปลูกอีกด้วยซึ่งขณะนั้นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ตำบลสี่ขีด อำเภอสิชลได้ปลูกกาแฟมีฐานะร่ำรวยแล้ว (เป็นตำเล่าอ้างของผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช)

   ปี พ.ศ. 2522 ราคาผลผลิตกาแฟสูงถึงกิโลกรัมละ100 บาท จึงเป็นแรงบันดาลใจให้มีผู้บุกเบิกป่าเพื่อทำไร่กาแฟเพิ่มมากขึ้นมีผู้เดิน ทางมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราช เพิ่มมากขึ้น จนเป็นที่เล่าลือว่าชุมพรเป็นแหล่งผลิตกาแฟมากที่สุดของภาคใต้หรือของประเทศ ก็ว่าได้และทำให้ผู้คนที่เดินทางมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาจับจองที่ป่า บุกเบิกทำไร่กาแฟจนมีฐานะดีขึ้นก็ได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานอย่างถาวร

   ปี พ.ศ. 2530 ราคากาแฟเริ่มตกต่ำถึงกิโลกรัมละ 18 บาท เนื่องจากผลผลิตมีมาก มีการประท้วงให้รัฐช่วยในเรื่องการประกันราคา

   ปี พ.ศ. 2539 ราคากาแฟยังไม่ดีขึ้น ประชาชนจึงมีการรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มธรรมชาติประมาณ 40-50 คนเพื่อจัดตั้งกลุ่มระดมทุนสำรองที่จะแปรรูปเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตกาแฟมาจน ถึงปัจจุบัน ประวัติผลิตภัณฑ์กาแฟทรีอินวัน กลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุเป็นการรวมตัวกันของเกษตรกรชาวสวนกาแฟในตำบลเขา ทะลุกว่า 1,200 ครัวเรือนปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 1,250 คนโดยได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นกลุ่มเกษตรกรเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2539 มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมแปรรูปและจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรเป็นศูนย์กลาง การแลกเปลี่ยนข้อมูลและส่งเสริมความสามัคคีของสมาชิกดังคำขวัญที่ว่า “ศูนย์รวมมวลชนผลิตผลดีเด่น เน้นคุณธรรม นำการพัฒนา” ตำบลเขาทะลุนั้นหากเปรียบเทียบพื้นที่การปลูกกาแฟสมัยเริ่มแรกเป็นอันดับ หนึ่งของจังหวัดชุมพรโดยมีพื้นที่เพาะปลุกทั้งหมดประมาณ 19,794 ไร่ คิดเป็น 90% ของพื้นที่ทั้งหมดของตำบล พื้นที่ส่วนที่เหลือเกษตรกรนิยมปลุกผลไม้ต่าง ๆ ทั้งสะตอ ทุเรียน มังคุด เงาะโรงเรียน ลองกอง และส้มโชกุน เป็นต้น ดังนั้น เมื่อเกิดปัญหาราคากาแฟตกต่ำขึ้นสร้างความเดือดร้อนให้กับ เกษตรกรเป็นอย่างมากทางกลุ่มจึงพยายามที่จะเพิ่มพูนมูลค่าให้ผลผลิตจึงได้ทำ การ รวบรวมผลผลิตกาแฟจากสมาชิกและนำมาแปรรูปเป็นกาแฟคั่วบดนั้นจำกัดกลุ่มผู้ บริโภคที่กลุ่มคนมีบานะปานกลางขึ้นไปเพราะต้องมีเครื่องมือต้มกาแฟซึ่งมี ราคาสูง ต่อมาจึงได้มีการคิดผลิตกาแฟ ทรี อินวัน ซึ่งง่ายต่อการบริโภค โดยในระยะแรก ๆ ได้รวบรวมผลผลิตกาแฟจากสมาชิกในกลุ่มและนำจ้างบริษัทแห่งหนึ่งทำการสเปรย์ ดาย และนำมาผสมส่วนผสมและบรรจุซองที่กลุ่มซึ่งทางกลุ่มได้คิดรูปแบบบรรจุภัณฑ์ ขึ้นเองซึ่งในเดือนแรกมียอดผลผลิตประมาณ 1,300 ลัง และขณะที่ผ่านมาประมาณ 6เดือนยอดผลผลิตได้เพิ่มขึ้นเป็น 2,000 ลัง หรือประมาณ 36,000 ห่อนับได้ว่าได้รับการตอบรับดีมาก มีบริษัทต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศให้ความสนใจมาดูงานและขอร่วมหุ้นด้วยแต่ทางกลุ่มคิดว่า หากมีการร่วมหุ้นกับบริษัท ใหญ่ ๆ ซึ่งมีทุนสูงแล้วต่อไปอาจโดนแทรกแซงในเรื่องต่าง ๆ เป็นกาแฟสายพันธุ์โรบัสต้าที่ปลูกบนพื้นดินอันอุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ ธาตุเชิงเขาอันมีมูลค้างคาวซึ่งเป็นปุ๋ยอย่างดีที่สุดสำหรับกาแฟสายพันธุ์โร บัสต้าและที่ระดับความสูงจากน้ำทะเลประมาณยี่สิบกิโลเมตรจึงให้ผลผลิตที่ ผ่านการแปรรูปแล้วมีรสชาติอร่อย เข้มข้น นุ่ม กลิ่นหอมมีความละมุนลิ้น ผ่านกระบวนการผลิตที่ถูกสุขลักษณะ สะอาด ปลอดภัย ผ่านมาตรฐาน อ.ย.บรรจุภัณฑ์ และฉลากออกแบบอย่างทันสมัย จากภูมิปัญญาไทยสู่สากล ผลิตภัณฑ์กาแฟผงปรุงสำเร็จรูปทรีอินวัน เกิดจากการรวมกลุ่มของคนในพื้นที่ตำบลเขาทะลุซึ่งเล็งเห็นถึงภูมิปัญญาของ ราษฎร ที่ได้นำผลิตภัณฑ์ของชุมชน”เมล็ดกาแฟ”มาแปรรูปเพื่อ เพิ่มมูลค่ากันมาอย่างต่อเนื่องและมีวิวัฒนาการโดยการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ แปรรูปผลิตภัณฑ์จนเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคและหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

 

  ได้รับการคัดเลือกเป็นสินค้าโอทอปของจังหวัดชุมพรและระดับประเทศ

- เมล็ดกาแฟนำมาสกัดและอบแห้ง (เกล็ดกาแฟ) - ครีมเทียม น้ำตาล

1. กลุ่มจะรวบรวมผลผลิตกาแฟสาร(คือเมล็ดกาแฟตากแห้งและได้รับการสีแล้ว เรียกว่ากาแฟสาร) จากสมาชิก

2. นำมาแยกสิ่งเจือปนแล้ว

3. นำไปคั่ว และบดเป็นผง เป็นกาแฟคั่วบดสำหรับ ผ่านเครื่องชงกาแฟสด

4.ส่วนหนึ่งจะนำไปทำการสเปรย์ดายน์เป็นกาแฟเกล็ด

5. นำมาผสมน้ำตาลและครีมเทียมเป็นกาแฟสำเร็จรูป ทรี อิน วัน

6. นำวัตถุดิบที่ผสมเรียบร้อยแล้วมาบรรจุซอง ๆละ 20 กรัม บรรจุซองใหญ่ 30 ซองเล็ก บรรจุลัง ๆ ละ 18 ซองใหญ่เพื่อนำส่งตามจำนวนที่รับใบสั่งและจำหน่ายในพื้นที่จังหวัดและ จังหวัดใกล้เคียง

กลุ่มผู้ผลิต กลุ่มเกษตรกรทำสวน ที่อยู่ 14/1 บ้านช่องบอน หมู่ 5 ตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130 ติดต่อ นายมนูญ เสร็งสร้อย โทร 077-620-009 ,089-474-5446 กลุ่มผู้ผลิต กลุ่มเกษตรกรทำสวน ที่อยู่ 14/1 บ้านช่องบอน หมู่ 5 ตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130 ติดต่อ นายมนูญ เสร็งสร้อย โทร 077-620-009 ,089-474-5446

 

credit: otoptoday.com

วันที่Viewsคอมเมนต์คอมเมนต์
Total43390
อา.. 05150
ส.. 0410
ศ.. 0350
พฤ.. 0270
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ และท่านที่แสดงความคิดเห็นเลยโดยไม่ได้สมัครสมาชิก ต้องรอการตรวจสอบก่อนนะคะ แต่ถ้าสมัครสมาชิกแล้ว มีการลงชื่อเข้าใช้ คอมเม้นต์จะโชว์ชึ้นในทันทีค่ะ


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช